hlavný obrázok stránky

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022

 

 

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

  

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín

 

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

 

 

Informácie pre voliča

Spôsob hlasovania, Volebné obvody, Zoznamy zaregistrovaných kandidátov

 

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Právo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií

 

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov

 

Oznámenie o počte obyvateľov

 

Oznámenie o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov

 

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

 

Obec Repejov zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia obci Repejov o delegovaní člena a náhradníka do Miestnej volebnej komisie v Repejove pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa vykonajú dňa 29. októbra 2022:

volby@repejov.sk

 

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - zastupiteľstvo

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta

 

Uverejnenie výsledkov volieb

Voľby>Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek