hlavný obrázok stránky

 • sliderImage_3
 • sliderImage_2
 • sliderImage_1

 

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Repejov!

 

 

P O Z VÁ N K A

V súlade s ust.

 • 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Repejove,

 ktoré sa uskutoční 13. marca 2023 (pondelok ) o 17:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Repejove.

Návrh programu:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení OZ
 4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022
 5. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce za rok 2022
 6. Informácia komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 7. Rôzne
 8. Záver

 

 

 

                                                                                                             Peter Cipka

                                                                                                            starosta obce

 

 

 

 

 

OZNAM

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné

Gaštanová 3, 066 01 Humenné

+421577752962 e-mail Riaditel.HE@svps.sk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č j.: 281/2022-500-05 Humenné, dňa 29.06.2022

O P A T R E N I A

Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné (ďalej len RVPS Humenné) príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona č 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskoršch predpisov a v zmysle č. 55 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/687 v platnom znení pokiaľide o pravidlá prevencie a kontroly určtých chorôb zo zoznamu

r u š í

platnosť opatrení na tlmenie afrického moru ošpaných (ďlej len AMO) č j. 281/2022-500-02, 281/2022-500-03 nariadených RVPS Humenné pre:

- vlastníkov chovov ošípaných v ochrannom páme a pásme dohľadu afrického moru ošípaných

- obce a mestá v ochrannom pásme a pásme dohľadu afrického moru ošípaných.

 

 Zrušenie platnosti opatrení na tlmenie afrického moru ošípaných

 

 

 

 

 

 

DEŇ DETÍ

 

Obec Repejov a poslanci OZ Vás všetkých pozývajú, malých aj veľkých, na oslavy dňa deti, ktoré sa uskutočnia v sobotu 04.06.2022 so začiatkom o 14:00 hod. na futbalovom ihrisku ( pid Hirkou).

Čaká nás futbalový zápas, pingpongový turnaj a ostatné športové aktivity. Po športových aktivitách si spravíme spoločnú opekaču.

O občerstvenie sa postará Obec Repejov.

 

 Tešíme sa na Vás! laughing 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

Važení občania, radi by sme Vám dali do pozornosti vydanie novej knihy

Rusínsko-repejovské príbehy

spisovateľky Violy Haršániovej. Záujemcovia si môžu knihu zakúpiť na Obecnom úrade za cenu 15 €.

Víťažok z predaja knihy bude použitý na opravu a údržbu chrámov v Repejove a Pravrovciach.

 

 

Rusínsko-repejovské príbehy

 

Repejov:

Obec je doložená z roku 1454 ako Repo, neskôr ako Repejov (1808); maďarsky Repejö. Obec patrila panstvu Stropkov, od 16. storočia panstvu Humenné, od 18. storočia Szirmayovcom.

V roku 1557 mala obec 2 porty, v roku 1715 mala 2 opustené a 20 obývaných domácností, v roku 1787 mala 41 domov a 280 obyvateľov, v roku 1828 mala 42 domov a 323 obyvateľov. V polovici 19. storočia sa mnohí vysťahovali. Obec bola počas ruskej ofenzívy v rokoch 1914 – 15 zničená.

Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, drevorubačstvom a pálením uhlia. Za aktívnu odbojovú činnosť obec vyznamenali Pamätnou medailou SNP (Slovenského národného povstania).

K Repejovu bola pričlenená obec Pravrovce:

Obec je doložená z roku 1408 ako Prauroc, neskôr ako Prawrowcze (1773); maďarsky Pravróc, Jobbos. Obec patrila panstvu Stropkov, od roku 1767 Dessewffyovcom, v 19. storočí Ružičkovcom.

V roku 1715 mala mlyn, 3 opustené a 7 obývaných domácností, v roku 1787 mala 34 domov a 232 obyvateľov, v roku 1828 mala 36 domov a 272 obyvateľov. živili sa roľníctvom a prácou v lesoch. V rokoch 1914 – 15 za ruskej ofenzívy bola obec úplne zničená.

Po roku 1918 sa obyvatelia zaoberali tradičnými zamestnaniami. V roku 1964 obec bola pričlenená k Repejovu.

 

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek