hlavný obrázok stránky

 • sliderImage_3
 • sliderImage_2
 • sliderImage_1

 

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Repejov!

 

 

OZNAM

 

Vážení občania, oznamujeme Vám, že v týždni 24. - 28. mája 2021

 bude prebiehať v meste Medzilaborce očkovanie vakcínou Pfizer osôb: 

 • zdravotne ťažko postihnutých
 • imobilných osôb bez ohľadu na vek
 • nad 60 rokov
 • nad 70 rokov a doprovod  

Záujemcovia o očkovanie sa môžu nahlásiť na Obecnom úrade najneskôr do 14.5.2021 12:00 hod. 

  

Peter Cipka
starosta obce

 

OZNAM 

V súlade s ust. 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Repejove, ktoré sa bude konať 04.05.2021 o 17:45 hod.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
 4. Prerokovanie návrhu na nakladanie s majetkom obce – prenájom pozemku
 5. Informácia o pripravovaných projektoch
 6. Informácia o rekonštrukcii vedenia NN v obci spoločnosťou Východoslovenská distribučná
 7. Rôzne
 8. Záver

 

 

Peter Cipka

Starosta obce

 

 

 

 

 

Repejov:

Obec je doložená z roku 1454 ako Repo, neskôr ako Repejov (1808); maďarsky Repejö. Obec patrila panstvu Stropkov, od 16. storočia panstvu Humenné, od 18. storočia Szirmayovcom.

V roku 1557 mala obec 2 porty, v roku 1715 mala 2 opustené a 20 obývaných domácností, v roku 1787 mala 41 domov a 280 obyvateľov, v roku 1828 mala 42 domov a 323 obyvateľov. V polovici 19. storočia sa mnohí vysťahovali. Obec bola počas ruskej ofenzívy v rokoch 1914 – 15 zničená.

Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, drevorubačstvom a pálením uhlia. Za aktívnu odbojovú činnosť obec vyznamenali Pamätnou medailou SNP (Slovenského národného povstania).

K Repejovu bola pričlenená obec Pravrovce:

Obec je doložená z roku 1408 ako Prauroc, neskôr ako Prawrowcze (1773); maďarsky Pravróc, Jobbos. Obec patrila panstvu Stropkov, od roku 1767 Dessewffyovcom, v 19. storočí Ružičkovcom.

V roku 1715 mala mlyn, 3 opustené a 7 obývaných domácností, v roku 1787 mala 34 domov a 232 obyvateľov, v roku 1828 mala 36 domov a 272 obyvateľov. živili sa roľníctvom a prácou v lesoch. V rokoch 1914 – 15 za ruskej ofenzívy bola obec úplne zničená.

Po roku 1918 sa obyvatelia zaoberali tradičnými zamestnaniami. V roku 1964 obec bola pričlenená k Repejovu.

 

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek