hlavný obrázok stránky

 • sliderImage_3
 • sliderImage_2
 • sliderImage_1

 

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Repejov!

 

 

POZVÁNKA

V súlade s ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Repejove

ktoré sa uskutoční dňa 25.novembra 2022 ( piatok ) o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Repejov

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 6. Vystúpenie starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva
 8. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce voľba ich predsedov a členov
 9. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov
 10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 ods. 3 a ods. 6 zákona o obecnom zriadení
 11. Určenie platu starostu obce
 12. Záver

 

V Repejove, dňa 22.11.2022                                                     

                                                                                                           Peter Cipka

                                                                                                          starosta obce

 

 

 

 

 

P O Z VÁ N K A

V súlade s ust.13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Repejove,

 ktoré sa uskutoční 25. novembra 2022 (piatok ) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Repejove

Návrh program:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Prerokovanie návrhu dodatku č. 1/2022 k VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 4. Prerokovanie návrhu dodatku č. 1/2022 k VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Repejov
 5. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Repejov na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025
 6. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023
 7. Rôzne
 8. Záver

V Repejove, dňa 22.11.2022

 

                                                                                                                Peter Cipka

                                                                                                               starosta obce

 

 

 

 

 

OZNAM

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné

Gaštanová 3, 066 01 Humenné

+421577752962 e-mail Riaditel.HE@svps.sk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č j.: 281/2022-500-05 Humenné, dňa 29.06.2022

O P A T R E N I A

Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné (ďalej len RVPS Humenné) príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona č 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskoršch predpisov a v zmysle č. 55 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/687 v platnom znení pokiaľide o pravidlá prevencie a kontroly určtých chorôb zo zoznamu

r u š í

platnosť opatrení na tlmenie afrického moru ošpaných (ďlej len AMO) č j. 281/2022-500-02, 281/2022-500-03 nariadených RVPS Humenné pre:

- vlastníkov chovov ošípaných v ochrannom páme a pásme dohľadu afrického moru ošípaných

- obce a mestá v ochrannom pásme a pásme dohľadu afrického moru ošípaných.

 

 Zrušenie platnosti opatrení na tlmenie afrického moru ošípaných

 

 

 

 

 

 

DEŇ DETÍ

 

Obec Repejov a poslanci OZ Vás všetkých pozývajú, malých aj veľkých, na oslavy dňa deti, ktoré sa uskutočnia v sobotu 04.06.2022 so začiatkom o 14:00 hod. na futbalovom ihrisku ( pid Hirkou).

Čaká nás futbalový zápas, pingpongový turnaj a ostatné športové aktivity. Po športových aktivitách si spravíme spoločnú opekaču.

O občerstvenie sa postará Obec Repejov.

 

 Tešíme sa na Vás! laughing 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

Važení občania, radi by sme Vám dali do pozornosti vydanie novej knihy

Rusínsko-repejovské príbehy

spisovateľky Violy Haršániovej. Záujemcovia si môžu knihu zakúpiť na Obecnom úrade za cenu 15 €.

Víťažok z predaja knihy bude použitý na opravu a údržbu chrámov v Repejove a Pravrovciach.

 

 

Rusínsko-repejovské príbehy

 

Repejov:

Obec je doložená z roku 1454 ako Repo, neskôr ako Repejov (1808); maďarsky Repejö. Obec patrila panstvu Stropkov, od 16. storočia panstvu Humenné, od 18. storočia Szirmayovcom.

V roku 1557 mala obec 2 porty, v roku 1715 mala 2 opustené a 20 obývaných domácností, v roku 1787 mala 41 domov a 280 obyvateľov, v roku 1828 mala 42 domov a 323 obyvateľov. V polovici 19. storočia sa mnohí vysťahovali. Obec bola počas ruskej ofenzívy v rokoch 1914 – 15 zničená.

Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, drevorubačstvom a pálením uhlia. Za aktívnu odbojovú činnosť obec vyznamenali Pamätnou medailou SNP (Slovenského národného povstania).

K Repejovu bola pričlenená obec Pravrovce:

Obec je doložená z roku 1408 ako Prauroc, neskôr ako Prawrowcze (1773); maďarsky Pravróc, Jobbos. Obec patrila panstvu Stropkov, od roku 1767 Dessewffyovcom, v 19. storočí Ružičkovcom.

V roku 1715 mala mlyn, 3 opustené a 7 obývaných domácností, v roku 1787 mala 34 domov a 232 obyvateľov, v roku 1828 mala 36 domov a 272 obyvateľov. živili sa roľníctvom a prácou v lesoch. V rokoch 1914 – 15 za ruskej ofenzívy bola obec úplne zničená.

Po roku 1918 sa obyvatelia zaoberali tradičnými zamestnaniami. V roku 1964 obec bola pričlenená k Repejovu.

 

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek