hlavný obrázok stránky

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

 

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“. 

 

 
 
Dátum a čas konania referenda, Právo hlasovať, Spôsob voľby, Hlasovací preukaz, Voľba poštou, Spôsob hlasovania
 
Informácie k delegovaniu členov volebných komisií
 
Tlačivá a vzory pre referendum
 

Obec Repejov zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia obci Repejov o delegovaní člena a náhradníka do Miestnej volebnej komisie v Repejove pre konanie referenda, ktoré sa vykoná dňa 21. januára 2023: 

volby@repejov.sk

 

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

volby@repejov.sk

 

Kontakt na zapisovateľku špeciálnej komisie pre špeciálny spôsob hlasovania:

Zapisovateľka ŠVK: Mgr. Ľudmila Štecová, tel. 0905/304 790

Kontaktovať zapisovateľku ŠVK môžte v úradných hodinách od 08.00 hod. do 15.00 hod. a v piatok dňa 20.01.2023 do 12.00 hod.

Voľby>Referendum 2023

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek