hlavný obrázok stránky

 • sliderImage_3
 • sliderImage_2
 • sliderImage_1
 •  

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Repejov!

P O Z VÁ N K A

V súlade s ust.

 • 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Repejove,

 ktoré sa uskutoční 16. apríla 2024 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Repejove.

Návrh programu:

 1. Otvorenie, schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesení OZ
 4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2024
 5. Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce za rok 2023
 6. Informácia komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 7. Rôzne
 8. Záver

 

 

                                                                                                             Peter Cipka

                                                                                                            starosta obce

 

 

Od 1.1. 2024 je planý zákon, ktorý zakazuje držanie psov na reťazi.

Od 1.1. 2022 je účinný Zákon 272/2021 Z. z., ktorý zakazuje držanie psov na reťazi a akomkoľvek uväzovacom prostriedku (okrem vôdzky počas venčenia).

Čo prináša nový zákon?

Zakázané je:

v chovnom zariadení (byt, dom, dvor alebo akékoľvek miesto – priestor, kde je zviera dočasne alebo trvalo chované – držané) chovať a držať psa uviazaného akýmkoľvek prostriedkom na uväzovanie.

Výnimkou je:

 • 🐩 krátkodobé uviazanie psa pod dohľadom počas čistenia chovného priestoru, kŕmenia a ošetrovania,
 • 🐕 chovu / držby nebezpečného psa (pes, ktorý v minulosti napadol / pohrýzol človeka podľa zákona 282/2002), nie však gravidnej / dojčiacej suky, chorého psa a šteňaťa do 6 mesiacov,
 • /🐕/ uviazanie služobného psa (v službách polície, vojakov, colníkov, justičnej stráže) a psa na osobitný účel (záchranársky, pastiersky, poľovný, v horskej službe a SBS) počas stráženia, či pracovnej činnosti, na ktorú je pes určený a počas výcviku.

Zákaz platí od 1.1. 2022 pre psy narodené po tomto dátume a od 1.1. 2024 pre všetky skôr narodené psy. Prechodné obdobie je potrebné na to, aby sa všetci držitelia zvierat stihli na zmenu adaptovať, napr. postaviť plot.

 

 

 

OZNAM

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné

Gaštanová 3, 066 01 Humenné

+421577752962 e-mail Riaditel.HE@svps.sk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č j.: 281/2022-500-05 Humenné, dňa 29.06.2022

O P A T R E N I A

Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné (ďalej len RVPS Humenné) príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona č 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskoršch predpisov a v zmysle č. 55 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/687 v platnom znení pokiaľide o pravidlá prevencie a kontroly určtých chorôb zo zoznamu

r u š í

platnosť opatrení na tlmenie afrického moru ošpaných (ďlej len AMO) č j. 281/2022-500-02, 281/2022-500-03 nariadených RVPS Humenné pre:

- vlastníkov chovov ošípaných v ochrannom páme a pásme dohľadu afrického moru ošípaných

- obce a mestá v ochrannom pásme a pásme dohľadu afrického moru ošípaných.

 

 Zrušenie platnosti opatrení na tlmenie afrického moru ošípaných

 

 

 

 

 

 

DEŇ DETÍ

 

Obec Repejov a poslanci OZ Vás všetkých pozývajú, malých aj veľkých, na oslavy dňa deti, ktoré sa uskutočnia v sobotu 04.06.2022 so začiatkom o 14:00 hod. na futbalovom ihrisku ( pid Hirkou).

Čaká nás futbalový zápas, pingpongový turnaj a ostatné športové aktivity. Po športových aktivitách si spravíme spoločnú opekaču.

O občerstvenie sa postará Obec Repejov.

 

 Tešíme sa na Vás! laughing 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

Važení občania, radi by sme Vám dali do pozornosti vydanie novej knihy

Rusínsko-repejovské príbehy

spisovateľky Violy Haršániovej. Záujemcovia si môžu knihu zakúpiť na Obecnom úrade za cenu 15 €.

Výťažok z predaja knihy bude použitý na opravu a údržbu chrámov v Repejove a Pravrovciach.

 

 

Rusínsko-repejovské príbehy

 

Repejov:

Obec je doložená z roku 1454 ako Repo, neskôr ako Repejov (1808); maďarsky Repejö. Obec patrila panstvu Stropkov, od 16. storočia panstvu Humenné, od 18. storočia Szirmayovcom.

V roku 1557 mala obec 2 porty, v roku 1715 mala 2 opustené a 20 obývaných domácností, v roku 1787 mala 41 domov a 280 obyvateľov, v roku 1828 mala 42 domov a 323 obyvateľov. V polovici 19. storočia sa mnohí vysťahovali. Obec bola počas ruskej ofenzívy v rokoch 1914 – 15 zničená.

Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, drevorubačstvom a pálením uhlia. Za aktívnu odbojovú činnosť obec vyznamenali Pamätnou medailou SNP (Slovenského národného povstania).

K Repejovu bola pričlenená obec Pravrovce:

Obec je doložená z roku 1408 ako Prauroc, neskôr ako Prawrowcze (1773); maďarsky Pravróc, Jobbos. Obec patrila panstvu Stropkov, od roku 1767 Dessewffyovcom, v 19. storočí Ružičkovcom.

V roku 1715 mala mlyn, 3 opustené a 7 obývaných domácností, v roku 1787 mala 34 domov a 232 obyvateľov, v roku 1828 mala 36 domov a 272 obyvateľov. živili sa roľníctvom a prácou v lesoch. V rokoch 1914 – 15 za ruskej ofenzívy bola obec úplne zničená.

Po roku 1918 sa obyvatelia zaoberali tradičnými zamestnaniami. V roku 1964 obec bola pričlenená k Repejovu.

 

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek