hlavný obrázok stránky

  • sliderImage_3
  • sliderImage_2
  • sliderImage_1

 

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Repejov!

 

P O Z VÁ N K A

V súlade s ust.13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Repejove,

 ktoré sa uskutoční 26. septembra 2023 (utorok) o 16:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Repejove.

 

     Návrh programu:

  1. Otvorenie, schválenie programu
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2023
  4. Informácia o vývoji dlhu obce
  5. Rôzne
  6. Záver

 

    Peter  Cipka

    starosta obce

 

 

 

 

OZNAM

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné

Gaštanová 3, 066 01 Humenné

+421577752962 e-mail Riaditel.HE@svps.sk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č j.: 281/2022-500-05 Humenné, dňa 29.06.2022

O P A T R E N I A

Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné (ďalej len RVPS Humenné) príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona č 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskoršch predpisov a v zmysle č. 55 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2020/687 v platnom znení pokiaľide o pravidlá prevencie a kontroly určtých chorôb zo zoznamu

r u š í

platnosť opatrení na tlmenie afrického moru ošpaných (ďlej len AMO) č j. 281/2022-500-02, 281/2022-500-03 nariadených RVPS Humenné pre:

- vlastníkov chovov ošípaných v ochrannom páme a pásme dohľadu afrického moru ošípaných

- obce a mestá v ochrannom pásme a pásme dohľadu afrického moru ošípaných.

 

 Zrušenie platnosti opatrení na tlmenie afrického moru ošípaných

 

 

 

 

 

 

DEŇ DETÍ

 

Obec Repejov a poslanci OZ Vás všetkých pozývajú, malých aj veľkých, na oslavy dňa deti, ktoré sa uskutočnia v sobotu 04.06.2022 so začiatkom o 14:00 hod. na futbalovom ihrisku ( pid Hirkou).

Čaká nás futbalový zápas, pingpongový turnaj a ostatné športové aktivity. Po športových aktivitách si spravíme spoločnú opekaču.

O občerstvenie sa postará Obec Repejov.

 

 Tešíme sa na Vás! laughing 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

Važení občania, radi by sme Vám dali do pozornosti vydanie novej knihy

Rusínsko-repejovské príbehy

spisovateľky Violy Haršániovej. Záujemcovia si môžu knihu zakúpiť na Obecnom úrade za cenu 15 €.

Víťažok z predaja knihy bude použitý na opravu a údržbu chrámov v Repejove a Pravrovciach.

 

 

Rusínsko-repejovské príbehy

 

Repejov:

Obec je doložená z roku 1454 ako Repo, neskôr ako Repejov (1808); maďarsky Repejö. Obec patrila panstvu Stropkov, od 16. storočia panstvu Humenné, od 18. storočia Szirmayovcom.

V roku 1557 mala obec 2 porty, v roku 1715 mala 2 opustené a 20 obývaných domácností, v roku 1787 mala 41 domov a 280 obyvateľov, v roku 1828 mala 42 domov a 323 obyvateľov. V polovici 19. storočia sa mnohí vysťahovali. Obec bola počas ruskej ofenzívy v rokoch 1914 – 15 zničená.

Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, drevorubačstvom a pálením uhlia. Za aktívnu odbojovú činnosť obec vyznamenali Pamätnou medailou SNP (Slovenského národného povstania).

K Repejovu bola pričlenená obec Pravrovce:

Obec je doložená z roku 1408 ako Prauroc, neskôr ako Prawrowcze (1773); maďarsky Pravróc, Jobbos. Obec patrila panstvu Stropkov, od roku 1767 Dessewffyovcom, v 19. storočí Ružičkovcom.

V roku 1715 mala mlyn, 3 opustené a 7 obývaných domácností, v roku 1787 mala 34 domov a 232 obyvateľov, v roku 1828 mala 36 domov a 272 obyvateľov. živili sa roľníctvom a prácou v lesoch. V rokoch 1914 – 15 za ruskej ofenzívy bola obec úplne zničená.

Po roku 1918 sa obyvatelia zaoberali tradičnými zamestnaniami. V roku 1964 obec bola pričlenená k Repejovu.

 

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek