hlavný obrázok stránky

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Obec Repejov zrealizovala projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os:                            2 - Energetika            

Opatrenie:                              2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Názov projektu:                      Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Repejov

Popis projektu:                      

Vďaka príspevku Európkej únie obec Repejov zrekonštruuje verejné osvetlenie a doplní do systému nové svetelné body tak, aby vyhovoval svetelno-technickým normám. Celkom bude vymenených 73 svietidiel.    Inštalované    budú  moderné 70 W sodíkové výbojky, IP 65 - ploché svetlo, pričom intenzitu osvetlenia bude možné regulovať. V rámci projektu bude vybudované aj nové osvetlenie miestnych cintorínov. Realizovaním projektu obec zabezpečí efektívnejšie využívanie energie a spoľahlivejšie verejné osvetlenie.

Miesto realizácie projektu:                                           Repejov

Výška poskytnutého príspevku:                                 54 111,24 €

Dátum začatia realizácie projektu:                             07/2009

Dátum skončenia realizácie projektu:                       12/2009

Názov riadiaceho orgánu:                                             Ministerstvo hospodárstva SR

Internetová stránka riadiaceho orgánu:                    www.economy.gov.sk

Verejné osvetlenie>Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Momentálne nie je naplánovaná žiadna nadchádzajúca udalosť.

Odber noviniek